Algemene Verkoops- en Betalingsvoorwaarden

Alle leveringen en prestaties worden geacht aan de onderstaande algemene voorwaarden te zijn aangegaan:

Alle bestellingen worden ingeschreven in vervolgorder van aanvaarding en verdeeld volgens de voorhanden zijnde voorraad, zonder verbintenis inzake leveringstermijn die enkel ter aanduiding wordt gegeven. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper geenszins het recht tot annulatie van de bestelling noch het recht op een vergoeding. Gevallen van overmacht ontslaan de verkopers van alle verantwoordelijkheid betreffende de volbrenging van hun verplichtingen. Bestelde stalen worden aangerekend; deze kunnen, indien afgesproken, in de bestelling opgenomen worden.

De verkoper behoudt zich het recht voor, ten allen tijde, voorschotten of waarborgen te eisen van de koper. Bedrukte of behandelde artikelen worden niet teruggenomen door de verkoper.

De koper is gehouden tot volledige afname van de bestelde koopwaar.

Niet-afname van de bestelde goederen wordt aangezien als een verbreking van de overeenkomst waarbij de koper aan de verkoper een schadevergoeding zal dienen te betalen gelijk aan 30% van het totaalbedrag der geleverde koopwaar/geleverde diensten. Lijmresten aan de binnenzijde van het textiel zijn onvermijdelijk.

Ingeval van overlijden, faillissement, onbekwaamheid, schorsing van betaling, ontbinding of wijziging van firma of bij gebrek aan betaling van één enkele levering van/door de koper, of bij niet-naleving van de bedongen bijzondere betalingsvoorwaarden door de koper, behoudt de verkoper zich het recht hetzij het contract te verbreken, hetzij de leveringen te schorsen en in elk geval, de onmiddellijke betaling te eisen van alle geleverde koopwaar en diensten en van alle verrichte prestaties en uitgaven. Tevens behoudt de verkoper zich het recht voor gebeurlijke teruggave te eisen van de geleverde koopwaar; de geleverde koopwaar blijft aldus eigendom van de verkoper tot volledige betaling.

De goederen worden verzonden en vervoerd op kosten van de koper. Vanaf de verzending van de goederen valt het risico ten laste van de koper. De goederen worden beschouwd als door de koper aanvaard vanaf verzending. De verkoper kan derhalve niet verantwoordelijk worden geacht voor verlies en/of beschadiging van de koopwaar veroorzaakt tiidens de verzending van de goederen. De leveringen worden verricht op risico van de geadresseerde.

Eventuele klachten betreffende onze facturen, geleverde goederen of dienstverlening dienen schriftelijk te worden geformuleerd per aangetekende brief en zulks binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de factuur en/of ontvangst van de goederen. Klachten welke worden geformuleerd na verloop van de vooropgestelde termijn worden niet meer aanvaard. Geen enkele klacht zal nog worden aanvaard na betaling van de koopwaar en/of geleverde diensten.

Alle facturen zijn behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Brechtsebaan 18B, 2900 Schoten. Ingeval een factuur op haar vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de koper er toe gehouden om bovenop de verschuldigde hoofdsom van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling aan de verkoper een conventionele rente te betalen van 12% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Benevens deze intresten zal het bedrag van de factuur bij laattijdige betalingen worden verhoogd met 10%, met een minimum van €50 zulks onverminderd het recht van de verkoper om een hogere schade te bewijzen. ledere vertraging in de betaling, om welke reden ook, doet van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling alle nog openstaande schuldvorderingen eisbaar worden. Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is hij aan de klant/koper een gelijkwaardige vergoeding verschuldigd.

Na controle van de Visual en/of proefdruk door de klant/koper kan de verkoper niet meer verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten en/of tekortkomingen in de layout. Het leveren van een proefdruk zal steeds in rekening worden gebracht ook ingeval van annulatie van de werkopdracht. Gemaakte en/of de door de koper binnengebrachte films, dienstig voor realisering van het drukwerk, blijven eigendom van de  rukkerij/verkoper; ze worden niet teruggegeven. De koper kan geen aanspraak maken op vergoeding.

Ingeval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. Het staat onze firma evenwel vrij eventuele betwistingen te brengen voor de natuurlijke rechter van de medecontractant.

Het niet toepassen van één der voorgaande bepalingen kan niet worden geinterpreteerd als een verzaking aan onderhavige algemene verkoops- en factuurvoorwaarden.

Wanneer het drukbeeld bestaat uit gevectoriseerde bestanden zoals cirkels en vierkanten kunnen deze door het drukprocedé vervormen, eigen aan het verlijmen van de textiel op een goede pasvorm.

3% meer of minder leveren ligt binnen de toleranties.

Kleur- en maatverschillen bij aangeleverde textiel kunnen niet op Allchim, Goed Gedrukt, verhaald worden. Eveneens zijn wij niet verantwoordelijk wanneer goederen die zijn aangeleverd door derden en waarop wij geen verdeling plaatsen, verkleinen of krimpen of niet hetzelfde resultaat bekomen als de goederen die we zelf aanbieden. Bij betwisting kan enkel de bedrukking vergoed worden en nooit de goederen zelf.

Om alle problemen uit te sluiten i.v.m. aangeleverde goederen door derden en kleurafwijking van de PMS-waarde kan er een effectieve drukproef aangevraagd worden.

Beelden van de productie van goederen voor uw firma/vereniging kunnen gebruikt worden in communicatie naar externen( o.a. op de website, beurzen en sociale media)

Indien u dit niet wenst, graag een schriftelijk bericht.